เครื่องคำนวณพื้นที่บนแผนที่ planimter kp-21c เครื่องวัดแผนที่
 1. ทำงานด้วยระบบอิเล็คทรอนิค
 2. มีพิสัยในการวัด(Measurement range) แต่ละพื้นที่ ดังนี้
  ทางแกน X          20,000 มิลลิเมตร (20 เมตร)
  ทางแกน Y           380 มิลลิเมตร
 3. ความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 0.1
 4. จอแสดงผลเป็นตัวเลข แสดงได้ 16 หลัก จำนวน 2 แถว
 5. มีแป้นกด พร้อมจอแสดงผลแบบ dot-matrix type LCD
 6. printer แบบ Exclusive removable printer(Option)
 7. กำหนดหน่วยการรังวัดได้ทั้งแบบ Metric system (mm, cm, m, km) และ  Imperial system (inch, ft, yd, mile)
 • ตัวเครื่อง Planimeter
 • กล่องบรรจุ
 • Printer
Back Share Print