ZAL330 (30x)

SKU ZAL330 Category Brand:

รายละเอียดสินค้า

กล้องระดับ 30 เท่า
GEOMAX รุ่น ZAL-330
1. กำลังขยาย 30 เท่า
2. มองเห็นชัดใกล้สุด 0.8 เมตร
3. ความละเอียด ± 1.2 มม./1 กม.

Description

กล้องระดับ 30 เท่า

GEOMAX รุ่น ZAL-330

  1.  กำลังขยาย 30 เท่า
  2.  มองเห็นชัดใกล้สุด 0.8 เมตร
  3.  ความละเอียด ± 1.2 มม./1 กม.

 

อุปกรณ์มาตรฐาน

  1. กล่องบรรจุกล้องส่องระดับ จำนวน         1 ชุด
  2. ขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้น-ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย จำนวน          1 ชุด
  3. ฝาครอบเลนส์กล้อง
  4. เครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
  5. คู่มือการใช้และบำรุงรักษากล้องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ